Skip to main content
Godziny otwarcia
8:00 - 16:00

Ogólne Warunki Umowne

Niniejsze Ogólne Warunki Umowne („OWU”) sprzedaży usług lub towarów dokonywanych przez spółkę TOPSPED sp. z o.o., z siedzibą w Gdyni, pod adresem: 81-212 Gdynia,
ul. Hutnicza 3, NIP: 9581667933, KRS: 0000539378 („Spółka”), mają zastosowanie
do wszystkich umów sprzedaży towarów lub usług zawieranych przez Spółkę jako sprzedawcę na rzecz podmiotów zamawiających towary lub zlecających usługi („Klientów”) i zostały przyjęte przez Zarząd Spółki uchwałą nr 1/04/2022 z dnia 15.04.2022 roku.

§1 [Postanowienia ogólne].

1. OWU stanowi kompletne i jedyne uregulowanie umowne wiążące Klienta i Spółkę („Strony”) w zakresie sprzedaży towarów lub usług przez Spółkę na rzecz Klienta. Postanowienia OWU mogą zostać wyłączone albo zmienione wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Zawarcie odrębnej umowy wyłącza stosowanie OWU tylko w zakresie uregulowanym w jej treści.
2. OWU mają zastosowanie do wszelkich umów, w których Spółka jest spedytorem zastępczym lub spedytorem dalszym. W takich przypadkach, strona zlecająca czynności Spółce jest zobowiązana potwierdzenia uznania postanowień OWU pod rygorem odmowy wykonania czynności przez Spółkę.
3. OWU stanowią integralną część każdej umowy zawieranej przez Spółkę jako sprzedawcę, chyba, że Strony postanowią inaczej.
4. Zawarcie umowy na podstawie OWU następuje przez potwierdzenie przez Spółkę przyjęcia zlecenia złożonego przez Klienta w formie dokumentowej lub pisemnej. Wprowadzenie przez Klienta jednostronnych zmian, adnotacji lub dopisków, nie wywiera skutku wobec Spółki. Spółka jest związana wyłącznie ustaleniami wyraźnie zaakceptowanymi. Strony uznają za wiążące wyłącznie ustalenia poczynione w treści przyjętego zlecenia, - tj. zaakceptowanego przez Spółkę.
5. W przypadku jakiejkolwiek zmiany oferty lub wprowadzeniem zastrzeżeń do niej
w zamówieniu Klienta, umowa zawarta zostanie z momentem potwierdzenia przez Spółkę przyjęcia zamówienia ze zmianami lub zastrzeżeniami. Brak potwierdzenia takiego zamówienia jest jednoznaczny z tym, iż umowa nie została zawarta. Wyłączona zostaje możliwość milczącego (dorozumianego) zawarcia umowy.
6. Dla ważności zawarcia umowy lub jej zmiany wszystkie oświadczenia wymieniane pomiędzy Stronami w tym zakresie, powinny być doręczone drugiej stronie na piśmie pocztą, za pośrednictwem faksu lub pocztą elektroniczną (e-mail) pod adresy wskazane
w treści zamówienia (zlecenia).

§2 [Oświadczenia Stron].

1. Osoba, która działa w imieniu Klienta w związku lub w celu zawarcia umowy ze Spółką, oświadcza, że jest uprawniona do dokonania tej czynności w imieniu i na rzecz Klienta, posiada wszelkie niezbędne umocowania do dokonania tej czynności i uprawniona
jest do działania w imieniu i na rzecz Klienta.
2. Klienta oświadcza, iż przed zawarciem umowy, zapoznał się z warunkami OWU
i je przyjmuje bez zastrzeżeń.
3. Spółka zobowiązuje się do wykonania umowy z należytą starannością z uwzględnieniem zawodowego charakteru prowadzonej w tym zakresie działalności.
4. Spółka oświadcza, że:
a. posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej,
b. OWU nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.
5. Strony oświadczają, iż Spółka nie jest zobowiązana do ubezpieczenia przesyłki (towaru).
6. Klient jest zobowiązany do współdziałania ze Spółką w zakresie niezbędnym
do wykonania umowy, w tym do udostępnienia Spółce wszelkich informacji
i dokumentów związanych z zawartą umową.
7. Klient jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia za wykonane przez Spółkę czynności, jak również innych kwot wskazanych umówionych przez Strony lub wynikających
z OWU.
8. Klient jest zobowiązany do zapewnienia właściwego opakowania i zabezpieczenia towarów, które mają stanowić przedmiot transportu w ramach zleconych Spółce czynności, określonych zleceniu usługi.
9. Klient nie ma prawa do przeniesienia całości ani części praw lub obowiązków wynikających z zawartych ze Spółką porozumień, umów oraz zleceń, a także ewentualnych roszczeń z nich wynikających, na osobę trzecią pod rygorem nieważności bez uprzedniej pisemnej zgody Spółki.
10. Strony oświadczają, iż przez zawartą umowę Spółka zobowiązuje się do wykonania usług lub sprzedaży towaru oraz jego wydania a Klient zobowiązuje się do zapłaty umówionego wynagrodzenia lub ceny oraz odebrania towaru.

§3 [Zakres świadczonych usług].

1. Spółka świadczy usługi spedycji w zakresie zorganizowania wysyłania i odbioru towarów oraz inne usługi związane z organizacją lub wykonaniem procesu transportu towarów
w sposób kompleksowy w odniesieniu do całości procesu albo obejmujące jedynie część czynności związanych z jego transportem w ruchu lotniczym, morskim, drogowym
oraz kolejowym.
2. Spółka ma prawo powierzyć całość lub cześć zleconych przez Klienta czynności
do wykonana innym spedytorom lub przewoźnikom.
3. W ramach wykonywania czynności, Spółka zobowiązuje się do podejmowania czynności faktycznych i prawnych mających na celu organizację przewozu ładunków nadanych przez Klienta, w tym do dokonania wyboru przewoźnika, rezerwacji pojazdów, zawarcia
z przewoźnikiem umowy przewozu, sporządzania zleceń transportowych /spedycyjnych.
4. Usługi świadczone przez Spółkę nie obejmują towarów, których posiadanie lub obrót jest zabroniony. Spółka ma prawo do odmowy świadczenia usług bez podania przyczyny
w każdym czasie, a także w przypadku stwierdzenia, że towar będący przedmiotem zleconych przez Klienta usług jest uszkodzony lub nieprawidłowo zapakowany.

§4 [Wykonanie usługi].

1. Spółka zastrzega sobie prawo do weryfikacji wagi i wymiarów towaru (ładunku), rozbieżność pomiędzy danymi podanymi przez Klienta, a stanem faktycznym, stanowi podstawę do zmiany wysokości wynagrodzeń za usługę oraz wydatków lub odmowę wykonania zlecenia. W przypadku wykonania usługi przez Spółkę ma skutek rozbieżności pomiędzy deklarowanym a rzeczywistym stanem faktycznym towaru, które zostały ocenione na miejscu przez kierowcę, Klient zapłaci Spółce karę umowną
w wysokości wynagrodzenia brutto należnego Spółce za wykonanie usługi. Kara umowna będzie płatna w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia doręczenia Klientowi noty obciążeniowej. W przypadku wyrządzenia szkody w rozmiarach ponad wysokość zastrzeżonej kary umownej Spółka ma prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania w pełniej wysokości, ponad zastrzeżoną karę umowną.
2. W przypadku braku gotowości Klienta lub osób trzecich na zlecenie, których działa Klient, do podjęcia towaru w ustalonym terminie jako data załadunku lub odmowie wydania towaru lub braku zakończenia czynności załadunkowych przez załadowcę, z przyczyn nie leżących po stronie Spółki, Spółka ma prawo do rozwiązania umowy lub odstąpienia od umowy. W takiej sytuacji, Klient zapłaci Spółce karę umowną w wysokości wynagrodzenia należnego Spółce za wykonanie całej usługi. Kara umowna będzie płatna w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia doręczenia Klientowi noty obciążeniowej. W przypadku wyrządzenia szkody w rozmiarach ponad wysokość zastrzeżonej kary umownej Spółka ma prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania w pełniej wysokości, ponad zastrzeżoną karę umowną.
3. Klient zobowiązuje się do przygotowania dokumentacji niezbędnej do wykonania przewozu, w tym w szczególności do wystawienia listu przewozowego (CMR), dokumentu wydania (WZ) lub innego dokumentu transportowego, chyba, że Strony postanowią inaczej.
4. W przypadku gdy przewóz towaru wymaga uzyskania numeru SENT zgodnie z ustawą z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów obowiązek uzyskania takiego numeru leży po stronie Klienta.
5. Spółka w każdym czasie ma prawo do odmowy wykonania usługi lub podjęcia czynności, których posiadanie lub obrót jest zabroniony, a także towaru nieodpowiednio zapakowanego. Wszelkie koszty lub wydatki powstałe w takim przypadku obciążają Klienta.
6. W przypadku przewozów materiałów niebezpiecznych (ADR), Klient ma obowiązek
w odpowiednim czasie zawiadomić Spółkę o zamiarze transportu takich towarów podając właściwości ładunku i rodzaj niebezpieczeństwa. Brak zawiadomienia Spółki o zamiarze transportu materiałów niebezpiecznych w odpowiednim czasie zwalnia Spółkę
z odpowiedzialności za ewentualne szkody w towarze, jak i ewentualne szkody u osób trzecich. Postanowienia ust. 5 stosuje się odpowiednio.

§5 [Wynagrodzenie].

1. Klient zapłaci Spółce wynagrodzenie w wysokości ustalonej przez Strony
w zaakceptowanym przez Spółkę zleceniu lub zamówieniu.
2. Klient zapłaci Spółce dodatkowe wynagrodzenie, jeżeli oprócz zleconych usług, Spółka wykona uzgodnione z Klientem usługi dodatkowe albo wykona takie usługi
lub czynności bez zgody Klienta, w celu prawidłowego wykonania usługi albo w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń Stron.
3. Klient zwróci wszelkie wydatki poniesione przez Spółkę i jej podwykonawców w celu
w celu prawidłowego wykonania usługi, w szczególności: opłatę za dodatkowy przewóz, koszty składowania towaru, opłaty postojowe, opłaty celne, opłaty związane z inspekcja sanitarna lub jakościową, inne opłaty administracyjne). Spółce należny jest również zwrot wydatków służących zabezpieczeniu wykonania usługi oraz wykonanych na zlecenie nabywcy lub odbiorcy towaru, również w sytuacji, gdy Spółka nie miała
możliwości poinformowania Klienta o ich powstaniu.
4. Kwoty należne Spółce z tytułu wynagrodzenia lub zwrotu wydatków, zostaną powiększone o należny podatek VAT w wysokości obowiązującej w dniu wystawienia faktury VAT, jeżeli wynika to z obowiązujących przepisów prawa.
5. W przypadku braku zapłaty przez Klienta na rzecz Spółki wynagrodzenia, zwrotu wydatków lub umówionej zaliczki, Spółka ma prawo do powstrzymania się
ze świadczeniem usług.
6. Wynagrodzenie płatne będzie na podstawie faktury VAT wystawionej na podstawie wystawionej przez Spółkę na rachunek bankowy wskazany na fakturze VAT.
7. Klient wyraża zgodę na wystawienie faktury VAT bez podpisu i doręczenie jej w formie elektronicznej pod adres wskazany w treści zlecenia lub zamówienia przyjętego przez Spółkę.
8. Należności Spółki bez jej pisemnej zgody pod rygorem nieważności nie mogą
być potrącane z jakimikolwiek roszczeniami Klienta.
9. W przypadku dokonywania przez Spółkę sprzedaży towarów, cena towaru każdorazowo będzie określona w ofercie lub treści umowy sprzedaży. Klient zobowiązuje się zapłacić cenę w terminie wskazanym w ofercie lub, gdy termin nie został tam wskazany, w wystawionej przez Spółkę fakturze VAT. Ceny podawane przez Spółkę są cenami netto i powiększone zostaną o podatek od towarów i usług wg obowiązujących stawek. Postanowienia ust. 3-8 stosuje się odpowiednio.
10. Strony zobowiązują się podjąć wszelkie środki w celu zapobiegnięcia korupcji
lub przekupstwa. W tym celu Strony zobowiązują się do nieproponowania, obiecywania, oferowania przez swoich pracowników lub inne osoby korzyści majątkowych osobom związanym z drugą ze Stron. Strona naruszająca ma obowiązek niezwłocznego poinformowania drugiej ze Stron o dokonanym naruszeniu lub podejrzeniu jego dokonania. Postanowienia tego ustępu nie dotyczą akcji promocyjnych lub reklamowych prowadzonych przez Spółkę.
11. W każdym czasie, Spółce przysługuje prawo do waloryzacji kwot wynagrodzeń lub ceny za sprzedane towary o wskaźnik „wzrostu cen na towary i usługi konsumpcyjne ogółem” ogłaszany przez Prezesa GUS w Monitorze Polskim za poprzedni miesiąc kalendarzowy w którym wynagrodzenie lub cena stało się wymagalne.

§6 [Prawo zastawu].

1. W celu zabezpieczenia roszczeń z tytułu wynagrodzenia, wydatków i innych należności, także dotyczących poprzednich zleceń Klienta, Spółka ma prawo do zatrzymania przesyłki lub związanych z nią dokumentów oraz należności i wstrzymania świadczenia usług lub wykonywania innych umów na rzecz Klienta do czasu zapłaty przez Klienta wszystkich należności w pełnej kwocie.
2. Zastaw może być wykonany do czasu, gdy Spółka dysponuje przesyłką lub może
nią rozporządzać za pomocą posiadanych dokumentów.
3. O skorzystaniu z prawa zastawu Spółka poinformuje Klienta w formie pisemnej
lub dokumentowe, wskazując miejsce składowania przesyłki, rodzaj zatrzymanych dokumentów oraz przedmiot i wysokość zabezpieczenia.
4. Wszelkie koszty powstałe w związku z wykonaniem przez Spółkę prawa zastawu,
w szczególności koszty składowania przesyłki i koszty transportu do odbiorcy końcowego, obciążają Klienta i zostaną doliczone do należności objętych zabezpieczeniem zastawnym.
5. Klient zwalnia Spółkę z odpowiedzialności z tytułu roszczeń osób trzecich związanych
z wykonaniem prawa zastawu.

§7 [Odpowiedzialność].

1. Spółka jest odpowiedzialna za przewoźników i dalszych spedytorów, którymi posługuje się przy wykonaniu zleconych przez Klienta czynności, chyba że nie ponosi winy
w wyborze.
2. Spółka bez zgody Klienta jest uprawniona do zlecenia czynności spedytorowi zastępczemu lub spedytorowi dalszemu, oraz przewoźnikom, a także ma pełną swobodę w zakresie angażowania wszelkich innych podmiotów niezbędnych lub pomocnych
dla wykonania czynności związanych z umową. W takich przypadku Spółka ponosi odpowiedzialność za winę w wyborze.
3. Zmiana przez Klienta zakresu, terminu, sposobu lub przedmiotu wykonania usług
albo innych ustaleń Stron, w tym treści zamówienia, wymaga uprzedniej zgody Spółki. Zmiana zlecenia, może powodować zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Spółce i wiązać się ze zwrotem wydatków.
4. Spółka w przypadku wystąpienia zakłóceń lub innych przeszkód w wynikłych z przyczyn niezawinionych przez Spółkę, w każdym czasie może zmienić zakres, termin lub sposób wykonania umowy lub poszczególnych czynności zleconych przez Klienta
bez jego zgody.
5. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za skutki niewskazania przez Klienta kompletnych lub dostatecznych informacji dotyczących towaru lub sposobu wykonywania usług – Spółka ma swobodę w zakresie wyboru sposobu i środków wykonania usług. Ryzyko niepodania szczegółowych informacji dotyczących towaru lub sposobu wykonania usług obciążają Klienta.
6. Spółka nie jest związana treścią wskazówek, instrukcji i poleceń Klienta ani osób trzecich, które byłyby niezgodne z umową.
7. Spółka jest zwolniona od odpowiedzialności jeżeli towar dostarczony bez śladów ingerencji (szkoda ukryta) lub odbiorca, w trakcie dokonywania odbioru, nie wpisał uwag o uszkodzeniu lub braku towaru do listu przewozowego i nie sporządził stosownego protokołu szkody, oraz po zbadaniu okoliczności powstania szkody nie można przypisać winy bezpośrednio Spółce. Protokół szkody, o którym mowa w zdaniu poprzednim,
pod rygorem nieważności wymaga sporządzenia go w formie pisemnej w obecności osoby, przy której towar został odebrany.
8. W przypadku powstania szkody, Klient zobowiązany jest udokumentować, że towar
w określonej ilości i o określonych właściwościach został przekazany Spółce.
9. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za szkody:
a. wynikające z działania lub zaniechania Klienta albo z winy osoby trzeciej,
b. wynikające z braku lub wadliwości opakowania towaru,
c. wynikające z odmowy przyjęcia towaru do przewozu przez przewoźnika,
w szczególności linie lotnicze lub armatora morskiego,
d. wynikające z odmowy zawarcia umowy lub przyjęcia zlecenia przez Spółkę,
e. wynikające z opóźnienia w przyjęciu do przewozu lub dostarczenia towaru spowodowane czynnościami leżącymi po stronie armatora morskiego, przeładowcy, nadawcy lub odbiorcy towaru,
f. wynikające z niedostarczenia Spółce przez Klienta w odpowiednim czasie dokumentów niezbędnych do wykonania usługi,
g. wynikające z niebezpieczeństwa powstałego na skutek wadliwego załadowania i rozładowania towaru, jeżeli załadunek i rozładunek nie został dokonany przez Spółkę lub osoby trzeciej działającej w jej imieniu,
h. wywołane i wynikające z naturalnych właściwości towaru, np. łamliwość, utlenianie się, podatność towaru na zmiany temperatury,
i. powstałe na skutek podania przez Klienta nieprawidłowych
lub niekompletnych danych dotyczących towaru lub jego transportu, a także odpraw celnych,
j. szkody w innej postaci niż szkody rzeczywiste w towarze, co oznacza miedzy innymi utracone korzyści i straty pośrednie (np. utrata rynku),
k. stanowiące ubytki naturalne w każdej formie, polegające na ubytku wagi
w towarach masowych, jeżeli ubytek wynika z właściwości towarów i nie przekracza granic określonych we właściwych przepisach, a w przypadku braku takich przepisów – granic zwyczajowo przyjętych,
l. powstałe na skutek wystąpienia siły wyższej lub innych zdarzeń uniemożliwiających prawidłowe wykonanie usługi. Postanowienia
ust. 11 stosuje się odpowiednio.
10. Odpowiedzialność odszkodowawcza Spółki jest ograniczona do odpowiedzialności tylko za szkodę rzeczywistą. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody pośrednie, w szczególności utracone korzyści, w tym z tytułu obowiązku zapłacenia przez Klienta lub osobę trzecią odszkodowań, w tym kar umownych, w wyniku jakichkolwiek zdarzeń, będących następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania czynności przez Spółkę. Odpowiedzialność Spółki z tytułu wykonywania usług jest wyłączona
w przypadku niedopełnienia przez Klienta lub osobę trzecią ich obowiązków w takim zakresie, w jakim miało to wpływ na wykonanie lub nienależyte wykonanie usługi przez Spółkę.
11. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie, ubytek lub opóźnienie powstałe
z na skutek siły wyższej. Za siłę wyższą, Strony uznają w szczególności kataklizmy, konflikty zbrojne, strajki, lub inne okoliczności powszechnie uznawane za siłę wyższą,
a także inne okoliczności niezależne od Sprzedającego, np. niewywiązanie się przez dostawców lub podwykonawców Sprzedającego z dostawy lub wykonania usługi
w terminie, nie pojawienie się przewoźnika na czas we wskazanym miejscu odbioru towaru, nieprzewidywalne zakłócenia w pracy Spółki lub jej podwykonawców, np. brak prądu, przerwy w działaniu, awarie urządzeń niezbędnych do realizacji zamówienia, opóźnienia transportowe i celne, szkody transportowe, w tym blokady dróg, ograniczenia czasowe w ruchu drogowym transportu ciężarowego, niedobory energii elektrycznej, etc.
12. W przypadku wystąpienia okoliczności uznanych przez Strony za siłę wyższą, terminy wykonania zobowiązań wynikających zawartych umów, przesuwają się proporcjonalnie do czasu, w którym ich wykonanie było niemożliwe lub znacząco utrudnione.
13. Strona w stosunku do której powstała niemożność wykonania lub należytego wykonania zobowiązań wynikających umowy na skutek siły wyższej jest zobowiązana
do niezwłocznego poinformowania o zaistnieniu zdarzenia drugą stronę.
14. Spółka uprawniona jest zgodnie z potrzebami, do składowania lub zlecenia składowania, towaru w magazynie lub na placu trzecim oraz do przepakowania lub zlecenia przepakowania towaru lub jego przeładunku lub zlecenia przeładunku towaru,
o ile Strony nie postanowią inaczej w zleceniu usługi .
15. W przypadku wystąpienia przeszkód w wykonaniu usługi, Spółka powiadomi
o tym fakcie Klienta oraz zwróci się o wydanie przez niego wskazówek, a Klient zobowiązany jest niezwłocznie udzielić takich wskazówek.
16. W przypadku sprzedaży towarów przez Spółkę:
a. Spółka zastrzega, że prawo własności towaru przejdzie na Klienta z chwilą zapłaty całości ceny. W przypadku połączenia lub pomieszania rzeczy strony stają się współwłaścicielami całości. Wyłączone zostaje stosowanie przepisu art. 193 § 2 k.c.,
b. ryzyko utraty lub uszkodzenia towaru przechodzi ze Spółki na Klienta
z chwilą wydania towaru, a w przypadku powierzenia towaru przewoźnikowi z chwilą wydania towaru przewoźnikowi, niezależnie od tego kto ponosi koszty transportu,
c. Klient ma obowiązek sprawdzić ilość i jakość towaru przy odbiorze. Wady jakościowe towaru, których nie można stwierdzić przy odbiorze, Klient ma obowiązek zgłosić w terminie 7 dni roboczych od dnia odbioru,
d. zgłoszenie zastrzeżeń jakościowych/ reklamacji nie uprawnia Klienta
do wstrzymania się z zapłatą.

§8 [Reklamacje].

1. Każdorazowo na pisemne żądanie Klienta, Spółka przekaże dostępne informacje dotyczące stanu i przebiegu wykonania czynności związanych z umową.
2. Zgłoszenie zastrzeżeń co do stanu towaru lub sposobu wykonania usługi w treści dokumentu przewozowego lub sporządzenie protokołu szkody nie stanowi zgłoszenia reklamacji.
3. Reklamacja powinna zostać złożona w terminie 3 dni od dnia wystąpienia szkody
w towarze lub zaistnienia innego zdarzenia stanowiącego podstawę reklamacji, jednak
w żadnym wypadku nie później niż w terminie 5 dni od dnia odebrania towaru. Reklamacja złożona po upływie przedmiotowego terminu nie będzie rozpatrywana przez Spółkę, a wszelkie roszczenia Klienta lub osoby trzeciej w tym zakresie wygasają. Reklamację wnosi się za pośrednictwem poczty polskiej pod adres Spółki. Do reklamacji muszą być dołączone wszystkie dokumenty związane z transportem i ładunkiem oraz inne, które mogą być niezbędne do ustalenia odpowiedzialności oraz ustalenia wysokości szkody.
4. W przypadku, gdy reklamacja została wniesiona przez osobę nieuprawnioną
lub reklamacja nie jest kompletna, Spółka w terminie 14 dni od dnia wniesienia reklamacji zażąda odpowiedniego jej sprostowania lub uzupełnienia w terminie 14 dni
od dnia wysłania takiego żądania, pod rygorem uznania reklamacji za niewniesioną. Jeżeli reklamacja została wniesiona prawidłowo i jest kompletna lub została uzupełniona, Spółka udziela wstępnej odpowiedzi najpóźniej w terminie 30 dni odpowiednio od dnia jej otrzymania lub uzupełnienia reklamacji.
5. Wniesienie reklamacji nie zwalnia Klienta z obowiązku zapłaty wynagrodzenia należnego Spółce oraz nie uprawnia Klienta do dokonania potrącenia wysokości roszczeń z jakimikolwiek należnościami przysługującymi Spółce.

§9 [Dane osobowe].

1. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Spółkę w celu zawarcia i wykonania umowy.
2. Przez zawarcie umowy, Klient oświadcza, iż zapoznał się z informacją o zakresie
i sposobie przetwarzania danych osobowych przez Spółkę, która dostępna
jest pod adresem: https://topsped.eu/rodo
3. Spółka oświadcza, iż przetwarza dane osobowe zgodnie z „RODO” (ang. GDPR) – Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w celu sprzedaży i dostawy zamówionych usług lub towarów (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.

§10 [Poufność].

1. Klient zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji jakie uzyskał
od Spółki w związku z podjętą współpracą jak i w okresie negocjacji.
2. Obowiązek zachowania w tajemnicy obejmuje w szczególności: treść wszelkich umów
i porozumień zawartych przez Strony, informacji dotyczących Spółki, jej organizacji, kadr, współpracowników, podwykonawców, kontrahentów, wskaźników, stawek, finansów, technologii, rozwiązań technicznych, programów, materiałów („Informacje Poufne”).
3. Informacjami poufnymi nie są informacje podane przez Spółkę do publicznej wiadomości.
4. Udostępnienie Informacji Poufnych przez Klienta osobom trzecim możliwe jest jedynie za pisemną zgodą Spółki lub na żądanie sądu, i innych organów państwowych uprawnionych do uzyskania informacji na podstawie obowiązujących przepisów prawa po uprzednim pisemnym poinformowaniu Spółki o wpłynięciu takiego żądania.
5. Klient w okresie od dnia przyjęcia przez Spółkę pierwszego zlecenia oraz w okresie 3 (trzech) lat od dnia wykonania ostatniego zlecenia jest zobowiązany nie podejmować żadnych czynności zmierzających do nawiązania współpracy oraz nie zawierać umów
z podwykonawcami Spółki, w tym podwykonawcami jej podwykonawców, którzy
na zlecenie Spółki lub jej podwykonawców wykonywali czynności związane
ze świadczeniem usług przez Spółkę na rzecz Klienta, w tym ich pracownikami, pełnomocnikami
lub przedstawicielami, jak również osobami polecanymi przez podwykonawców,
dla celów zawarcia i wykonywania umów przewozu, umów spedycji, umów przeładunków lub składu oraz innych podobnych umów.
6. W przypadku naruszenia zasad poufności albo podjęcia współpracy z podwykonawcami oraz dalszymi podwykonawcami Spółki, o których mowa w ust. 5, Klient jest zobowiązany do zapłaty tytułem kary umownej kwoty w wysokości 50.000,00 (pięćdziesięciu tysięcy, 00/100) złotych na rzecz Spółki za każdy przypadek naruszenia.

§11 [Postanowienia końcowe].

1. Zmiana OWU może zostać dokonana przez Spółkę poprzez publikację nowej treści OWU
na stronie internetowej pod adresem: https://topsped.eu/owu
2. W sprawach nieuregulowanych OWU zastosowanie mają przepisy polskiego prawa powszechnego, w szczególności kodeksu cywilnego oraz konwencji CMR.
3. W przypadku powstania sporu pomiędzy stronami, Sądem właściwym będzie Sąd właściwy dla siedziby Spółki.
4. W relacjach z konsumentem nie stosuje się postanowień § 5 ust. 4, §7 ust. 16, §8,
§11 ust. 3 OWU.
5. W przypadku, gdyby którekolwiek z postanowień OWU z mocy prawa lub ostatecznego
albo prawomocnego orzeczenia jakiegokolwiek organu administracyjnego lub Sądu, zostanie uznane za nieważne lub nieskuteczne, pozostałe postanowienia OWU pozostają w mocy i są skuteczne. Postanowienia OWU uznane nieważne lub nieskuteczne, zastąpione zostają postanowieniami ważnymi w świetle prawa, które wywołują skutki prawne zapewniające możliwie zbliżone do pierwotnych ustaleń OWU i realizujące
w tym zakresie cele stron.